nawigacja
instagram facebookRegulamin sklepu internetowego www.miodkislubne.pl

Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2019 roku. Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.miodkislubne.pl i  jest własnością Justyny Kalińskiej-Kopciał prowadzącej prowadzącej pasiekę Bartnik Mazowiecki z siedzibą w Bronisławach (96-500), Bronisławy 16B, NIP 774 301 75 79. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej justyna.kalinska@bartnikmazowiecki.pl lub numerem telefonu 692 346 807.

§1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrażenia posiadają następujące znaczenie:
1. Konsument – osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący – Konsument dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.miodkislubne.pl
3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.miodkislubne.pl  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
4. Sprzedawca - Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska-Kopciał z siedzibą w Bronisławach (96-500), Bronisławy 16B, NIP 774 301 75 79  adres poczty elektronicznej, justyna.kalinska@bartnikmazowiecki.pl, numer telefonu 692 346 807.
5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego miodkislubne.pl dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.miodkislubne.pl;
6. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne jej warunki w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

  

§2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów pszczelich – nieprzetworzonego, naturalnego miodu pszczelego z własnej pasieki.
2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.
4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.
5. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i są zwolnione z podatku VAT.
6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.
7. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
9. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać bez rejestracji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W zamówieniu Kupujący podaje swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i adres dostawy zamówionego Produktu.
4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, błędnie podane dane adresowe lub kontaktowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, a nawet je uniemożliwić.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

§4. FORMY DOSTAWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wybór sposobu dostarczenia Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.
4. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty Produktu po wcześniejszym ustaleniu tej formy ze Sprzedawcą.
5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
6. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach:
a) przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
8. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.
9. Możliwa jest wysyłka Produktu w następujących formach:
a) dostawa przez kuriera
10. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 16 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 16 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a) Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych w następujący sposób:
b) listownie, pod adresem: Bronisławy (96-500), Bronisławy 16B;
c) mailowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.kalinska@bartnikmazowiecki.pl;
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta a także dostępny jest w załączniku numer 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy zaczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) od dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.
6. Obowiązkiem Klienta jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócenie Produktu Sprzedawcy lub przekazanie go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Produkt należy odesłać z zachowaniem terminu. Produkt można zwrócić na adres: Bronisławy (96-500), Bronisławy 16B.
7. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech produkty Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w m.in. odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
2. Kupujący stwierdzając wady w Produkcie, może złożyć reklamację.
3. Składając reklamację, Kupujący zobowiązany jest do odesłania Produktu wraz z opisem stwierdzonych wad i okolicznościami ich ujawnienia oraz żądaniem Kupującego na adres Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska-Kopciał z siedzibą w Bronisławach (96-500), Bronisławy 16B.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest do Kupującego na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub mailowy.
5. Koszt odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego Produktu określa Sprzedawca. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Kupującego, jej kolejne skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Kupującego.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
c) Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 5 i 6.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane przekazywane są dobrowolnie.
4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu w swoje dane, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
5. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
6. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
7. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę Produktu.
8. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
10. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy m. in. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić